Regulamin sklepu

§ 1. Definicje

Sprzedawca: Anglonomicon Katarzyna Sielicka, ul. Anieli Krzywoń 8/42, 01-391 Warszawa

Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu.

Klient: Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu.

Sklep: Strona www.anglonomicon.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik: Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarta jest treść (w szczególności tekst, grafika, dźwięk, nagrania wideo – w formatach pdf, jpg, mp3, mp4) przeznaczony do odczytania lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne: Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

Sprzedaż Pliku: Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Sprzedawcę na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Operator płatności: Przelewy24: DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 – instytucja finansowa pośrednicząca w bezgotówkowym rozliczaniu transakcji finansowych, a w szczególności płatności on-line w internecie.

Opłacenie Zamówienia: potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu, zaksięgowanie płatności na koncie bankowym lub koncie paypal Sprzedawcy.

§ 2. Przepisy ogólne

Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.anglonomicon.pl – zwany dalej “Sklepem” lub “Anglonomicon” – zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży ebooków, kursów audio i wideo w postaci plików .pdf, mp3, mp4. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski i świata.

Właścicielem Sklepu jest Katarzyna Sielicka prowadząca działalność gospodarczą:

Anglonomicon Katarzyna Sielicka

ul. Anieli Krzywoń 8/42

01-391 Warszawa

NIP 872-201-05-84

REGON 140511189

3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email katarzyna.s.sielicka@gmail.com, formularz kontaktowy na stronie, lub pisemnie na adres siedziby sklepu: ul. Anieli Krzywoń 8/42, 01-391 Warszawa.

4. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią poniższego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

§ 3. Zawarcie i wykonanie umowy

 

Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

4. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Sklepem a Klientem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Klient ponosi na rzecz Sklepu, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobnych, umożliwiających połączenie z Serwisem, oraz na rzecz instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

5. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem:

a) operatora Płatności Przelewy24

b) bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank 29 1140 2004 0000 3002 4208 0219, posiadacz rachunku: Katarzyna Sielicka, adres: ul. Anieli Krzywoń 8/42,

01-391 Warszawa

c) – przelewając pieniądze na konto paypal: anglonomicon@gmail.com

6. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją zamówienia przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Sklep przesyła do Klienta fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Nie później niż w ciągu 24h od chwili zaksięgowania wpłaty na adres email podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link umożliwiający ściągnięcie zakupionego pliku.

8. Kopiowanie lub drukowanie Plików sprzedawanych w Sklepie dozwolone jest WYŁĄCZNIE do użytku własnego. Udostępnianie lub rozpowszechnianie Plików, czy to zarobkowe czy niezarobkowe jest ZABRONIONE pod rygorem odpowiedzialności karnej (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). ZABRONIONE jest także udostępnianie osobom trzecim linków umożliwiających ściągnięcie zakupionych produktów.

§ 4. Odstąpienie od umowy

Podczas zawierania transakcji nabycia Plików Sklep Anglonomicon zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie pliku natychmiast po zawarciu i opłaceniu zamówienia.

Wyrażenie zgody na przekazanie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania nabytego pliku.

Użytkownik wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Klienta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.

Użytkownik nie wyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem nie może pobrać pliku. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca może powstrzymać się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w każdej chwili przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).

6. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres katarzyna.s.sielicka@gmail.com; lub

b) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy;

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Klient uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Klienta.

§ 5. Reklamacje

Każdy Klient ma prawo do reklamacji poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia:

• na adres email: katarzyna.s.sielicka@gmail.com, lub

• adres siedziby Sklepu: ul. Anieli Krzywoń 8/42, 01-391 Warszawa

2. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta: pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; LUB listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

§ 6. Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep Anglonomicon z siedzibą: ul. Anieli Krzywoń 8/42, 01-391 Warszawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Właścicielka Sklepu przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy.

Właścicielka Sklepu nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom dla celów marketingowych.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

§ 7. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu Anglonomicon, jest dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.s.sielicka@gmail.com – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany w nazwie firmy, zmiana numeru rachunku bankowego, oraz dostosowanie Regulaminu do obowiązujących zapisów prawa. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez informację umieszczoną na stronie Sklepu z przynajmniej 7-dniowym uprzedzeniem.

Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym.